Välkommen till Göteborg Kraftsportklubb

Göteborg Kraftsportklubb är en elitsatsande klubb som bildades 1933. Vi ägnar oss åt idrotten styrkelyft, dvs knäböjbänkpress och marklyft.


Årsmöte 2020

Snart är det dags för föreningens årsmöte. Söndagen 8 mars, kl. 10:00–12:00 på Friskis Majorna (där vi har vår klubblokal) är det som gäller, och alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna.

Möteshandlingar:
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter 2021
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
– föreningens ordförande för en tid av ett år;
– ledamot på två år (ist för Pelle Arve);
– ledamot på två år (ist för Carl Öberg);
– ledamot på två år (ist för Daniella Petersen)
– en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
– 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
– 1 revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
– 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Vi har vår klubblokal hos Friskis & Svettis Majorna. För att träna hos/med oss behöver du därmed också vara medlem i Friskis&Svettis. Öppettider och priser hittar du på deras hemsida!

Klubben finns även på Facebook där du kan hitta foton och löpande information om föreningen. Vi tränar tillsammans, hjälper varandra och tror på att styrka kommer från gemenskap.
Styrkelyft och bänkpress i Göteborg